ОФЕРТА

ПРОМОЦИЯ – Всички сключили дългосрочен договор за счетоводно обслужване до 31.03.2017 г. един месец безплатен!!!

 

Счетоводна кантора Галипсо Ви предлага абонаментно счетоводно обслужване и еднократни услуги. Ценообразуването се извършва индивидуално за всеки клиент според конкретния сектор на дейността му, документооборота и броя служители.
На Вашето внимание предлагаме ориентировъчни цени за част от услугите, които предлагаме:

1. Цени за месечно абонаментно счетоводно обслужване:

Брой документи на месец  За фирми, занимаващи се само с услуги нерегистрирани по ЗДДС За фирми, занимаващи се с търговия или търговия и услуги нерегистрирани по ЗДДС За фирми, занимаващи се с производство нерегистрирани по ЗДДС
Ф-ми с до 20 док. месечно нерег. по ДДС 70.00 80.00 90.00
Ф-ми с до 40 док. месечно нерег. по ДДС 120.00 130.00 140.00
Ф-ми от 41 до 80 док. месечно нерег. по ДДС 140.00 150.00 160.00
Ф-ми от 81 до 120 док. месечно нерег. по ДДС 160.00 170.00 180.00
Брой документи на месец Фирми, занимаващи се с услуги регистрирани по ЗДДС Фирми, занимаващи се с търговия регистрирани по ЗДДС Фирми, занимаващи се с производство регистрирани по ЗДДС
Ф-ми с до 20 док. месечно рег. по ДДС 120.00 130.00 140.00
Ф-ми с до 40 док. месечно рег. по ДДС 190.00 200.00 250.00
Ф-ми от 41 до 80 док. месечно рег. по ДДС 300.00 340.00 360.00
Ф-ми от 81 до 120 док. месечно рег. по ДДС 330.00 360.00 400.00
Ф-ми от 121 до 200 док. месечно рег. по ДДС 600.00 650.00 700.00
Ф-ми от 201 до 300 док. месечно рег. по ДДС 700.00 750.00 800.00
Ф-ми от 301 до 400 док. месечно рег. по ДДС 800.00 850.00 900.00

Всички цени са в български левове и без вкл. ДДС


2. Цени за месечно обработване на осигуровки и заплати на служители

Брой персонал Месечно възнаграждение
1 10.00
2 души 20.00
3-5 души 50.00
6-10 души 100.00
Над 10 души по договаряне

Обработка и подаване в НОИ на болничен лист - 30лв.

Всички цени са в български левове и без вкл. ДДС

3. Цена за попълване на ИНТРАСТАТ декларации:

До 2 придобивания /изпращания на месец. 30.00
От 2 до 5 придобивания /изпращания на месец. 50.00
От 5 до 10 придобивания /изпращания на месец. 80.00
Над 10 придобивания /изпращания на месец. 150.00

Всички цени са в български левове и без вкл. ДДС

4. Подаване на нулева ДДС справка-декларация - 50.00лв.
5. Цена за изготвяне на междинни финансови отчети(Баланс,ОПР,ОПП) – 20 % от месечната абонаментна такса но не по-малко от 50.00лв.
6. Годишно данъчно и счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия - една месечна абонаментна такса
7. Регистрация по ЗДДС:
Доброволна– 100.00 лв.
Задължителна– 200.00лв.
8. Цена за въвеждане на платежни нареждания в онлайн банкиране – 1.00 лв/бр.
9. Издаване на фактури от името на КЛИЕНТА – 3 лв. на фактура
10. Представителство при провеждане на ревизии и одити – минимална такса от 50.00 лв.
11. Възстановяване на ДДС и проверки от НАП, НОИ, ИТ – минимална такса от 50.00 лв.
12. Предлагаме Ви и подготовка на документи и пълно съдействие при преговори с търговски банки във връзка с отпускане на кредити – цена по договаряне.
13. Консултация по счетоводни и данъчни казуси на място или по имейл – 50 лв. на час
14. Публикуване в ТР на ГФО –70.00лв.
15. Регистрация на ООД и ЕООД – цена по договаряне.
16. Попълване на данъчни декларации на физически лица – 50.00 -100.00лв. в зависимост от сложността.

В абонаментното месечно обслужване се включва
- Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи
- Изготвяне на счетоводна политика
- Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство
- Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи с изключение на тези, отнасящи се до отчетността на физически лица, както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на клиента
- Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП и НОИ
- Изготвяне на необходими документи (ДДС декларации, ИНТРАСТАТ декларации, други декларации, справки и др.) за НАП
- Информиране на клиента за изтичащи срокове, касаещи НАП
- Данъчно и осигурително планиране и прогнозиране
- Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки
- Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП
- Изготвяне трудови договори съгласно задължителните реквизити на Кодекса на труда
- Попълване на трудови и осигурителни книжки
- Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации
- Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори
- Подаване на месечна информация за осигурените от клиента лица
- Подаване на информация за сключените трудови договори
- Подаване на декларации, справки и други документи пред НАП, НОИ
- Подаване на годишна данъчна декларация
- Подаване на годишни финансови отчети в НСИ

*Забележка:
1. "Документ" е един счетоводен запис отразяващ стопански последици.
2. "Персонал" е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване.


Всички цени са в български левове и без вкл. ДДС